Stainless Steel ANSI B16.9, Reducer

Danh mục thiết bị

Stainless Steel ANSI B16.9, Reducer

[ AREAS-917 ]

Stainless Steel ANSI B16.9, MSS SP-43 Reducer

SPECIFICATIONS


ANSI B16.9, MSS SP-43
Stainless Steel Reducer

 All dimensions are in inches
Nominal
Pipe Size
Outside Diameter End to End5S10S40S80S
OD1OD2HT1T2T1T2T1T2T1T2
3/4X1/21.050 0.840 1.50 0.065 0.065 0.083 0.083 0.113 0.109 0.154 0.147 
1X3/41.315 1.050 2.00 0.065 0.065 0.109 0.083 0.133 0.113 0.179 0.154 
1X1/21.315 0.840 2.00 0.065 0.065 0.109 0.083 0.133 0.109 0.179 0.147 
1-1/4X11.660 1.315 2.00 0.065 0.065 0.109 0.109 0.140 0.133 0.191 0.179 
1-1/4X3/41.660 1.050 2.00 0.065 0.065 0.109 0.083 0.140 0.113 0.191 0.154 
1-1/4X1/21.660 0.840 2.00 0.065 0.065 0.109 0.083 0.140 0.109 0.191 0.147 
1-1/2X1-1/41.900 1.660 2.50 0.065 0.065 0.109 0.109 0.145 0.140 0.200 0.191 
1-1/2X11.900 1.315 2.50 0.065 0.065 0.109 0.109 0.145 0.133 0.200 0.179 
1-1/2X3/41.900 1.050 2.50 0.065 0.065 0.109 0.083 0.145 0.113 0.200 0.154 
1-1/2X1/21.900 0.840 2.50 0.065 0.065 0.109 0.083 0.145 0.109 0.200 0.147 
2X1-1/22.375 1.900 3.00 0.065 0.065 0.109 0.109 0.154 0.145 0.218 0.200 
2X1-1/42.375 1.660 3.00 0.065 0.065 0.109 0.109 0.154 0.140 0.218 0.191 
2X12.375 1.315 3.00 0.065 0.065 0.109 0.109 0.154 0.133 0.218 0.179 
2X3/42.375 1.050 3.00 0.065 0.065 0.109 0.083 0.154 0.113 0.218 0.154 
2-1/2X22.875 2.375 3.50 0.083 0.065 0.120 0.109 0.203 0.1540.276 0.218 
2-1/2X1-1/22.875 1.900 3.50 0.083 0.065 0.120 0.109 0.203 0.145 0.276 0.200 
2-1/2X1-1/42.875 1.660 3.50 0.083 0.065 0.120 0.109 0.203 0.140 0.276 0.191 
3X2-1/23.500 2.875 3.50 0.083 0.083 0.120 0.120 0.216 0.203 0.300 0.276 
3X23.500 2.375 3.50 0.083 0.065 0.120 0.109 0.216 0.1540.300 0.218 
3X1-1/23.500 1.900 3.50 0.083 0.065 0.120 0.109 0.216 0.145 0.300 0.200 
3X1-1/43.500 1.660 3.50 0.083 0.065 0.120 0.109 0.216 0.140 0.300 0.191 
3-1/2X34.000 3.500 4.00 0.083 0.083 0.120 0.120 0.226 0.216 0.318 0.300 
3-1/2X2-1/24.000 2.875 4.00 0.083 0.083 0.120 0.120 0.226 0.203 0.318 0.276 
3-1/2X24.000 2.375 4.00 0.083 0.065 0.120 0.109 0.226 0.1540.318 0.218 
4X3-1/24.500 4.000 4.00 0.083 0.083 0.120 0.120 0.237 0.226 0.337 0.318 
4X34.500 3.500 4.00 0.083 0.083 0.120 0.120 0.237 0.216 0.337 0.300 
4X2-1/24.500 2.875 4.00 0.083 0.083 0.120 0.120 0.237 0.203 0.337 0.276 
4X24.500 2.375 4.00 0.083 0.065 0.120 0.109 0.237 0.1540.337 0.218 
5X45.563 4.500 4.00 0.109 0.083 0.134 0.120 0.258 0.237 0.375 0.337 
5X3-1/25.563 4.000 5.00 0.109 0.083 0.134 0.120 0.258 0.226 0.375 0.318 
5X35.563 3.500 5.00 0.109 0.083 0.134 0.120 0.258 0.216 0.375 0.300 
5X2-1/25.563 2.875 5.00 0.109 0.083 0.134 0.120 0.258 0.203 0.375 0.276 
6X56.625 5.563 5.00 0.109 0.109 0.134 0.134 0.280 0.258 0.432 0.375 
6X46.625 4.500 5.50 0.109 0.083 0.134 1.120 0.280 0.237 0.432 0.337 
6X3-1/26.625 4.000 5.50 0.109 0.083 0.134 1.120 0.280 0.226 0.432 0.318 
6X36.625 3.500 5.50 0.109 0.083 0.134 1.120 0.280 0.216 0.432 0.300 
8X68.625 6.625 6.00 0.109 0.109 0.148 0.134 0.322 0.280 0.500 0.432 
8X58.625 5.563 6.00 0.109 0.109 0.148 0.134 0.322 0.237 0.500 0.375 
8X48.625 4.500 6.00 0.109 0.083 0.148 0.120 0.322 0.226 0.500 0.337 
10X810.750 8.625 7.00 0.134 0.109 0.165 0.148 0.365 0.322 0.500 0.500 
10X610.750 6.625 7.00 0.134 0.109 0.165 0.134 0.365 0.280 0.500 0.432 
10X510.750 5.563 7.00 0.134 0.109 0.165 0.134 0.365 0.258 0.500 0.375 
12X1012.750 10.750 8.00 0.156 0.134 0.180 0.165 0.375 0.365 0.500 0.500 
12X812.750 8.625 8.00 0.156 0.109 0.180 0.148 0.375 0.322 0.500 0.500 
12X612.750 6.625 8.00 0.156 0.109 0.180 0.134 0.375 0.280 0.500 0.500 
14X1214.000 12.750 13.00 0.156 0.156 0.188 0.180 0.375 0.375 0.500 0.500 
14X1014.000 10.750 13.00 0.156 0.134 0.188 0.165 0.375 0.365 0.500 0.500 
14X814.000 8.625 13.00 0.156 0.109 0.188 0.148 0.375 0.322 0.500 0.500 
16X1416.000 14.000 14.00 0.165 0.156 0.188 0.188 0.375 0.365 0.500 0.500 
16X1216.000 12.750 14.00 0.165 0.156 0.188 0.180 0.375 0.375 0.500 0.500 
16X1016.000 10.750 14.00 0.165 0.134 0.188 0.165 0.375 0.365 0.500 0.500 
18X1618.000 16.000 15.00 0.165 0.165 0.188 0.188 0.375 0.375 0.500 0.500 
18X1418.000 14.000 15.00 0.165 0.156 0.188 0.188 0.375 0.375 0.500 0.500 
18X1218.000 12.750 15.00 0.165 0.156 0.188 0.180 0.375 0.375 0.500 0.500 
20X1820.000 18.000 20.00 0.188 0.165 0.218 0.188 0.375 0.375 0.500 0.500 
20X1620.000 16.000 20.00 0.188 0.165 0.218 0.188 0.375 0.375 0.500 0.500 
20X1420.000 24.000 20.00 0.188 0.156 0.218 0.188 0.375 0.375 0.500 0.500 
22X2022.000 20.000 20.00 0.188 0.188 0.218 0.218 -0.375 -0.500 
22X1822.000 18.000 20.00 0.188 0.165 0.218 0.188 -0.375 -0.500 
22X1622.000 16.000 20.00 0.188 0.165 0.218 0.188 -0.375 -0.500 
24X2224.000 22.000 20.00 0.218 0.188 0.250 0.2180.375 -0.500 -
24X2024.000 20.000 20.00 0.218 0.188 0.250 0.218 0.375 0.375 0.500 0.500 
24X1824.000 18.000 20.00 0.218 0.165 0.250 0.188 0.375 0.375 0.500 0.500 
30X2430.000 26.000 24.00 0.250 0.218 0.3120.250 -0.375 -0.500 
30X2230.000 22.000 24.00 0.250 0.188 0.3120.218----
30X2030.000 20.000 24.00 0.250 0.188 0.3120.218 -0.375 -0.500 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ :